PA3CLQ's Leuke Linken Nr. 435

Morse Codes.pdf

 

Not Fun ? SKIP!

 

Morse-code as International Cultural Heritage. Which Morse code?

 

Over het algemeen doet de radiotelegrafist zijn hobby in stilte en heeft meestal een hoofdtelefoon op, alleen het zachte kloppen van de straight key, het ritmisch van links naar rechts bewegen en andersom het klikken van de contacten van de sideswiper of semiautomatische seinsleutel ook wel BUG genaamd is hoorbaar.

In general, the radio operator is doing his hobby in silence and usually has a headset on, only the soft beating of the straight key, movingrhythmically from left to right and vice versa clicking of the contacts of the sideswiper or semi-automatic keyer also BUG called is heard..

 

Wat beweegt zo'n persoon om dat te doen?

What motivates such a person to do that?

 

De een heeft problemen met de soort intonaties van derde of in een phone gesprek in een ronde bij herhaling aangesproken te worden met 'amateur' en/of de nagenoeg gelijkluidende weersituaties in de vele plaatsen rondom je heen aan te horen. Wat helemaal erg is een bv. op de 40 meterband opererende HAM horen te roepen CQ CQ CQ 40 meter alsof de luisteraar onkundig is (lees een idioot is) dat hij op de 40 meterband luistert.

One has problems with the kind intonations third or a fhone conversation in a round repeatedly to be addressed as 'amateur' and / or the almostidentical weather conditions in many places around you to hear. What all really is on the 40 meter band heard calling CQ CQ CQ operating HAM 40meters as if the listener is unaware (read is an idiot) that he listens on the 40 meter band.

 

De ander vind het voor zijn huisgenoten onprettig steeds te moeten luisteren naar het hardop roepen van CQ CQ CQ DE "roepnaam" DE "roepnaam" tot een ander op de band reageert.

The other takes it for his roommates uncomfortable having to listen to the loud call of CQ CQ CQ DE "your callsign" THE "your callsign"responds to another on the tape.

 

De ander wil de aloude techniek de MORSE-Code die met simpele elektronische middelen kan worden uitgevoerd ondersteunen, bewaren / preserveren en dit aan andere wil vertellen.

The other wants the old technology the MORSE Code which support can be performed with simple electronic means, storage /preservation and that is to tell others.

 

Een ander wil zijn vaardigheden in CW-contesten verbeteren en is nog steeds gefasineerd door uitvoering van die punten en strepen naar toontjes soms perfect soms met een eigen karakter waaraan de telegraphist direct herkend wordt.

Another wants to improve his skills in CW contests and is still fascinated by the performance of those dots and dashes to tonessometimes perfectly sometimes with their own character which the telegraphist is immediately recognized.

 

De VERON en o.a. de AGCW hebben voorgesteld om de MORSE-CODE tot de status van Internationaal Cultureel Erfgoed te doen behoren.

VERON and inter alia the AGCW have proposed to do include MORSE CODE to the status of International Cultural Heritage.

 

Remy Denker PA3AGF VERON's voorzitter heeft me verteld dat in de procedure voor erkenning van de MORSE-CODE als Internationaal Cultureel Erfgoed nooit naar de inhoud van het soort morseschrift wordt gevraagd. Het gaat om het gebruik, door wie en op welke wijze de VERON het Morseschrift blijft stimuleren

Remy Denker PA3AGF VERON's president has told me that in the procedure for recognizing the MORSE CODE as International Cultural Heritagenever asked about the contents of the type of Morse Scripture. It involves the use, by whom and in what way remains encouraging VERON the MorseScripture

 

 

Het VERON team onder leiding van de voorzitter moet een vragenlijst invullen betreffende de acties die de VERON in gang gaat zetten om de MORSE-CODE onder de aandacht te blijven houden, tevens moet worden aangegeven welke moeilijkheden te verwachten zijn.

The VERON team led by the president must fill in a questionnaire on the actions that will trigger the VERON to keep MORSE CODEattention, also must describe the expected difficulties

 

Elke twee jaar wordt de aanvraag voor deze erkenning tegen het licht gehouden. Een eenmalige toekenning is er niet bij aldus Remy PA3AGF

Every two years, the application is examined for this recognition. A one-off basis is not an option says Remy PA3AGF

 

Welke Morse-code word bedoeld?

Which Morse-code means?

 

Dit is blijkbaar niet inhoudelijk in de aanvraag omschreven.

This is apparently not content specified in the request.

 

De originele Morse code bestond uit een aantal bij elkaar horende tekens waarvan de betekenis zijnde een woord in een boek opgezocht moest worden.

The original Morse code consisted of a number of related characters whose meaning -a word to be looked up in a book.

 

Vail zag dat dit anders moest. ontwierp voor elke letter, cijfer en leesteken een verschillend aantal strepen en punten.Zo ontstond de originele Amerikaanse Morse code met hun eigen specifieke aantal punten en lijnen die werden toegewezen aan elke letter, getal en leesteken.

Vail saw that this had to change. designed a different number of lines and points for each letter, number and punctuation mark.

Thus was born the original American Morse code with their own specific number of points and lines that were assigned to each letter, number andpunctuation mark.

 

Pas later werd door derden de Internationale Morse code geïntroduceerd en nu gebruikt door radioamateurs.

Only later was by third parties the International Morse code introduced now commonly used by radio amateurs

 

Daarnaast hebben vele landen hun eigen "mill?" Morse Code. zie bijlage: Morse Codes.pdf

In addition, many countries have their own "mill?" Morse Code. see attachment pse: Morse Codes.pdf

 

Help de VERON, stuur een artikel met jou ervaring(en) met de Morse-code welke dan ook, gebruikte seinsleutels, de gemaakte verbindingen enz. naar Redactiesecretaris a.i. Anne-Marie Wieringa PA3FNB electron@veron.nl

Help VERON, send an article with your experience (s) with the Morse code whatsoever, kind signal keys, made connections etc. to Editors a.i.Secretary Anne-Marie Wieringa PA3FNB electron@veron.nl

 

MTC = Morse Telegrafie Club gebruikt naast de Internationale Morse Code voornamelijk de Original American Morse Code.

MTC Morse Telegraph Club accompany the International Morse Code mainly the Original American Morse code.

 

Voor meer informatie over Morse telegrafie, bezoek de website van de Morse Telegraph Club op:

http://www.morsetelegraphclub.org/

 

For more information on Morse telegraphy, visit the Morse Telegraph Club’s website at:

http://www.morsetelegraphclub.org/

 

The Original American Morse code is te beluisteren via landlijnen = via het internet met behulp van software met de naam MorseKob KOB, Kob = Key On Board.

The Original American Morse code can be listen via land lines = over the Internet using software called MorseKob KOB, KOB = Key On Board.

 

MorseKOB is een softwareprogramma voor landlijn telegrafie (Internet) en American Morse op:

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Morse_code

Het is mogelijk op diverse "landlijnen" de Original American Morse Code te beluisteren m.b.v. een computer.

Voor meer informatie bezoek de MorseKOB website op:

http://kob.sdf.org/morsekob/

 

MorseKOB is a program for doing landline telegraphy (Internet) and American Morse at:

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Morse_code

with the help of a computer.

For more information on MorseKOB, visit the MorseKOB website at:

http://kob.sdf.org/morsekob/

 

Met dit programma geluidsweergave naar keuze als een 'sounder' = klik / klak of als audiotonen of een combinatie van beide.

With this program sound choice as a 'sounder' = click / clack or audio tones or a combination of both..

 

From my PLL Nr. 218

Morse or Vail-code at:

http://www.youtube.com/watch?v=oo0hSZ9R_Xk

 

Question for Our Turkish Hams

News article today has said that Turkey has revoked thousands of Ham radio licenses.

It actually appears as if ALL licenses have been revoked.

Turkish SKCC Hams - How were you notified of this revocation?

https://amrron.com/2016/07/20/turkey-government-revokes-3213-ham-radio-licenses/

73s & Enjoy! N4IVE - David Gale http://n4ive.com

REM :

I have read that that article was false.

Larry WB2UFO

 

Two hours from now!  ????

Tonight at 8 P.M. July 13 at 0000Z the annual "Night of Nights" takes place. http://archive.constantcontact.com/fs149/1109843077277/archive/1125224129682.html

Activity both on MF and HF.

73, DR - D.J.J. Ring, Jr. N1EA

REM :

Way too late? No... much too soon.

Several MRHS Newsletter of Maritime Radio Historical Society

http://radiomarine.org

 

 

The memories of a LV RR lineman

Hi All,

The following two links take you to parts 1 and 2 of the memories of a LV RR lineman mostly doing signal line work.

You might enjoy.

It is a look at life on a signal gang back in those daze...

http://www.cjow.com/archive/article.php?month=2&a=02Lehigh%20Days%20Memories%20of%20a%20Railroad%20Lineman%201922%201932.htm&year=1999

http://www.cjow.com/archive/article.php?month=4&a=04Lehigh+Days.htm&year=1999

73, Chris Hausler SlowSpeedWireGroup & MorseKobGroup

 

PANADAPTER

Hi,

I installing an SDR receiver in the First IF mixer of my old Yaesu, FT-80C....a panadapter...IF freq is 8.215 MHz like K3...

N1MMplus is controlling OK the FT80C via CAT...for some reason the communication is only in one way but it is OK for me.

So, my FT-80C follow N1MM all the time without problem.

What kind of software can I use for the panadapter ?.

I need a panadapter software "connected" to N1MMplus.

I need control the radio from both softwares N1MMplus and the Panadapter software...

I have been trying HDSDR but doesn´t work...maybe I miss something.

I am using N1MMloggerplus ver 1.0.5785 in a Win XP SP3 computer.

Thanks, Douglas Ruz "Doug", CO8DM

REM :

See with video:

http://mypanadapter.com/

Editor

REM :

Doug,

You should check out Waterfall Bandmap by N2IC -

http://www.kkn.net/~n2ic/WaterfallBandmap.doc

Join the Waterfall Bandmap group on Yahoo Groups.

73, Prasad VU2PTT

 

Three DSW-II QRP Transceivers

FOR SALE: QRP Radios $155 each... 
SMALL WONDER LABS XCVRS by Dave Benson...
30m, 20m and 80m models.

One of each.

The DSW-II uses a PIC microcontroller and an AD9835 Direct Digital Synthesis (DDS) chip to achieve crystal-based stability and full-band tuning range.

The rig features RIT, AFA (morse freq readout in headphones) selectable FAST and SLOW VFO tuning rates, remarkably sensitive RX, power from QRPp to 4W, built in keyer, and of course it is battery and trail friendly.

The DSW-II builds on the success of the original DSW and adds a beautiful front panel daughter card wired to the main PCB with a ribbon cable.

The rear panel is neat and clean.

The new design ensures greater reliability, and a radio that will stand up to field use.

When you plug in the 12VDC power you will be amazed at the RX GAIN.

Turn it on, attach your antenna and you will be making contacts.
If you know these radios, you know these are a bargain and they will not last.

Regularly sold for $180.00 - $240 on eBay when they occasionally pop up there.
Details at:

http://af4k.com/radios.htm

73 & thanks for looking - Bry Carling AF4K

 

 

 

Has taken FOXCONN intel?

Foxconn is a trademark of the Taiwanese manufacturer Hon Hai Precision Industry Co .. Foxconn is the largest manufacturer of computer componentsworldwide and manufactures include the Mac mini and the iPhone for Apple Inc. Furthermore, the company makes parts for Dell, Sony, Nokia and many other brands. In Chinese Foxconn is known under the name Fu Shi Kang.

The company's main factories in mainland China but also in India, the Czech Republic, Slovakia, Poland, Mexico and Brazil.

Hon Hai PI has over 1 million employees.
In 2014, Hon Hai PI was in the 32nd place of the largest companies in the world measured by revenue according to the Fortune Global 500-lijst. SEE
https://nl.wikipedia.org/wiki/Foxconn

 

Dear friends after an  update of VISTA (16-07-2016) i get a screen as below, how did that happen?

 

 

 

73, your Editor PA3CLQ

 

-30-

 

pa3clq@casema.nl

My simple website about Gigantic DF-Antennas

Part 1 "DF-Antenna Wullenweber Array"

Part 2 "DF-Antenna USSR Variants"

Part 3 "DF-Antenna USA Variant"

Next Part 4 "USSR OTHRA DUGA 1,2 & 3" at:

www.pa3clq.nl/